TQM
Home
В Сайта
Автори
Въведение
Съдържание
Речник
Карта
Поръчка на книгата
Бизнес консултации

РЕЧНИК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

 

 

3M

Muri, muda, mura

Необоснованост, загуби, несъвместимост

Три основни принципа, които следва да се избягват при работа по система "точно на време":

Manpower, money, materials, mechanisms, methods

Хора, пари, материали, механизми, методи

Ресурсен подход, за управление на организацията. Съгласно този подход основната задача на мениджмънта е да натрупва, разпределя и контролира ресурсите на организацията.

People, Planet, Profit

Концепция за устойчиво развитие

Хора è  Планета è Печалба

Customer, Competition, Change

Движещи сили, които поставят организациите в нова среда

Клиенти, Конкуренция, Промени

4C

Customer needs and wants, convenience, cost to the customer, communication

Маркетингова стратегия насочена към потребителите

Тя реализира веригата: нужди и потребности è удобство è разходи на купувача è обмен на информация

4P

Product, price, place, promotion

Продукт, цена, пласмент, промоция

Елементи на маркетинговия микс, които се интегрират с подходяща стратегия и водят до успешни продажби.

5S

Seiri ,Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke

Организация, Акуратност, Почистване, Стандартизация, Дисциплина

Методиката описва дейности по ефективна организация на работното пространство и стандартизация на действията на персонала.

5W 1Н

What? Why? Where? When? Who? How?

Какво? Защо? Къде? Кога?  Кой?   Как?

Подход, определящ въпросите, на които трябва да се отговори при оптимизация на процесите.

6 σ

Six-sigma

Шест сигма

Всеобхватна методология за усъвършенстване на бизнес процесите. За измерване се използват брой дефекти на единица продукция или на милион събития, но  всъщност целта е:

q       Отстраняване на непроизводителните действия;

q       Съкращаване времето на производствения цикъл;

Повишаване на печалбата.

ABC

Activity Based Costing

Финансово стойностен анализ

Метод, позволяващ да се класифицират бизнес ресурсите на организация по степен на важност. Базира се на принципа на Парето, като може да се изрази по следния начин:

Надеждният контрол на 20% позиции позволява да се контролира 80% от ресурсите, били те запаси от материали и комплектоващи, или продуктова номенклатура.

AQI

Annual Quality Improvement

Концепция за ежегодно усъвършенстване на качеството, разработена от Джуран.

BI

Business Intelligence

Бизнес интелект

Процес на превръщане данни в информация и знания за бизнеса с цел поддържане приемането на подобрени и неформални решения.

Информационни технологии (методи и средства) за събиране на данни, консолидация на информация и обезпечаване достъпа на бизнес потребителите до знания.

BPI 

Business Process Improvement

Усъвършенстване на бизнес процесите

Според философията на BPI не е възможно постигане на съвършенство, но е необходим стремеж и непрекъснати усилия към това.  BPI определя 5 нива на усъвършенстване на бизнес процесите в едно предприятие: Хаосè КонтролèОптимизацияè АдаптацияèСветовно ниво

BPM

Business Performance Management

Управление ефективността на бизнеса

Комплексно понятие, обхващащо методи, показатели, процеси и информационни системи, предназначени за контрол и управление ефективността на бизнеса.

BPM

Business Process Management

Управление на бизнес процеси

Концепция, която позволява да се изучават, проектират, внедряват, изпълняват, поддържат, оптимизират и анализират разпределени процеси, излизащи извън границите на поделения и предприятия и обхващащи многочислени приложения, работещи на различни технологични платформи

BPR

Business process reengineering

Реинженеринг на бизнес-процесите

Радикално  преустройство на организацията, което позволява да се осъществи пробив в бизнеса и значително да бъдат изпреварени конкурентите.

BSC

Balance ScoreCard

Система с балансирани показатели

Система за управления по взаимосвързани цели и многостранна оценка на дейността по ключеви показатели. 

CALS

Continuous Acquisition and Life Cycle Support

Постоянно захранване с информация за поддържане на жизнения  цикъл на продуктите. 

Стратегически мениджмънт, при който се използва най-добрата налична информационна технология, най-добрите методи и международни стандарти за увеличаване ефективността на организацията. Тя позволява включване в глобални вериги на производство и доставка.

CRM

Customer Relationship Management

Управление взаимоотношенията с клиентите

 Стратегия за организация на бизнеса, в която отношението с клиентите се поставя в центъра на дейността на компанията.

Доходоносен клиент + интересуващо го предложение + точно на време + оптимален канал

CVP

Cast Value Profit

Разходи, обем, печалба

Метод за оптимално разпределение на ресурсите по видове продукция и приемане на решение за производство на определени стоки.

DSS

Decision Support System

Системи за поддръжка вземане на решения 

Помагат на менижърите да вземат решения, които са полуструктурирани, уникални, бързо променящи се или трудни за предвиждане.

DMAIC

definition, measurement, analysis, improvement, control

определяне, измерване, анализ, подобрения, управление

Последователност от стъпки за реализиране на концепцията 6 σ.

EDI

Electronic Data Interchange

Подходи и средства за електронен обмен на данни. 

EFT

Electronic Fund Transfer

Електронен превод на средства. Използва се при финансови разплащания.

EFQM

European Foundation for Quality Management

Европейският фондация за управление на  качеството

Организиран  е през 1988 и има зе цел да помогне на европейските компании и техните мениджъри в установяване на тотален мениджмънт на качеството, като решаващ фактор за достигане на глобално конкурентно преимущество

EFQM

The European Model for Business Excellence

Европейския Модел за Превъзходство в Бизнеса

Представен е през 1991 година като структура за организационна самооценка и като база за присъждане на Европейска Премия по Качество. Той е призван да подпомага практиката по използване принципите на TQM.

EIS

Executive Information Systems

Информационни системи за ръководителя 

Могат да отговарят на широк кръг бизнес въпроси, имат няколко варианта за представяне на отчети и определени възможности за форматиране.

ERP

Enterprise Resource Planning

Планиране ресурсите на предприятие

Управленчески методики включващи набор, проверени на практика разумни принципи, модели и процедури за управление и контрол, служещи за повишаване показателите от икономическата  дейност на предприятията.

IAM

Intellectual Asset Management

управление на интелектуалните активи на организацията

JIT

Just-In-Time 

Точно на време

Метод на производствено планиране и управление на запасите, който изисква, всеки елемент (суровина, полуфабрикат или готово изделие) да се произведе и да бъде в наличност точно тогава, когато за него възникне потребност.

KM

Knowledge Management

Управление на знания

Изследване на съществуващите и създаване на нови полезни знания с цел последващата им обективизация, съхранение и използване при обучение, решаване на проблеми и приемане на решения.

KPI

Key Performance Indicators

Ключови показатели за ефективност.

За конкретизиране целите и намеренията на организацията се определят показатели  в четири проекции  - финанси, клиенти, процеси, иновации и персонал.

LP

Lean Production

Икономично производство

Управленска концепция, обединяваща  множество идеи, инструменти и методи, базирана на производствената система на компанията Toyota TPS.

MBO

Management by objectives

Управление, базирано на достигане на цели

Използва се заедно с концепцията BSC.

OLAP

On Line Analytical Processing

Обработка на аналитични данни в реално време

Използва се многомерен модел на  данните. Той представлява куб, който включва цифрови данни, описващи характеристики на бизнеса  като продажби, бюджет, пазарен дял и т.н. Всяка характеристика съществува в контекста на съответното измерение - например време, географско разположение и тип на продукта

PDCA

Planè Doè Сheckè Act

Цикъл на Деминг

ПланиранеèИзпълнениеèПроверкаèДействие

PDSA

Planè Doè Study è Act

Модифициран цикъл на Деминг

ПланиранеèИзпълнениеèИзучаванеèДействие

PEST

Policy, Economy, Society, Technology

Политика, икономика, общество, технология

Анализ на  аспектите на външната среда, които могат да повлияят на стратегията на компанията.

QA

Quality assurance

Обезпечаване на качеството

Осигуряване на качествотоО

Част от мениджмънта на качеството, насочена към създаване на увереност, че изискванията към качеството ще бъдат изпълнени. Създаване условия на доверие при изпълнение на зададените изисквания за качество.

QC

Quality control

Управление на качеството

Част от мениджмънта на качеството, насочена към изпълнение изискванията за качество.

QI

Quality improvement

Подобряване на качеството

Част от мениджмънта на качеството, насочена към увеличаване възможностите за изпълнение на изискванията за качество.

QP

Quality planning

Планиране на качеството

 Определяне на

q       Целите по отношение на качеството;

q       Процесите за реализацията му;

Необходимите ресурси

RADAR

Results, Approach, Deployment, Assessment and Review

Резултати =  Подход + Внедряване + Оценка + Анализ

Логика, заложена в основата на модела  EFQM.

SCM

Supply Chain Management

Управление на верига за доставки

Една от съвременните стратегически концепции, която включва логистиката в широк смисъл - от закупуване на материали и комплектоващи до доставка на крайния продукт на потребителя.

SDCA

Standartè Doè Сheckè Act

Модифициран от М. Имаи цикъл на Деминг

СтандартизиранеèИзпълнениеèПроверкаèДействие

SMART

Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound

Конкретни, измерими, достижими, реалистични, с обозначен срок

Международен принцип за формулиране на цели

SNW

Strength, Neutral, Weakness

Сила, Неутралитет, Слабост

На практика, за да победи в конкурентната борба, организацията често може да се намира почти по всички позиции в “неутрално” състояние и само по една позиция да има явно пазарно преимущество.

SWOT

Strength, Weakness, Opportunities, Threats

Сила, Слабост, Възможности, Заплахи

Комплексен анализ на външната среда (възможности, заплахи) и вътрешното състояние (силни и слаби страни) на организацията.

TOC

The Theory of Constraints

Теория на ограниченията

Философия на мениджмънта, базирана на постоянно търсене и отстраняване на тесни места в ключовите процеси на организацията, ориентирана преди всичко към повишаване скоростта на потока за генериране на добавена стойност за потребителя

ТРМ

 Total Productive Maintenance

Обслужванe на оборудването, позволяващо да се осигури неговата най-висока ефективност по време на целия му жизнен цикъл. 

TPS

Toyota Production System

Производствена система на Тойота.

TQM

Total Quality Management

Тотално управление на качеството

Всеобхватен, тотален мениджмънт на качеството, който предполага високо качество на работа за достигане необходимото качество на продукцията, при съответстващо  качество на организация. 

WF

WORKFLOW

Работни потоци

Система, в която всяка дейност може да се представи във вид на елементи от работа, пътешестващи по определени маршрути между изпълнителите в съответствие със зададени правила.

 

 

 

A B C D E I J K L M

O P Q R S T W