TQM
Home
В Сайта
Автори
Въведение
Съдържание
Речник
Карта
Поръчка на книгата
Бизнес консултации

ШЕСТ СИГМА (6 σ)

Основополагащите  принципи и понятия на концепцията са формулирани от компанията Motorola в края на 80-те години на ХХ-ти век. Тогава компанията си поставя амбициозната цел за  десетократно увеличаване на производителността при едновременно намаляване нивото на брака 100 пъти, в рамките на четири години. Като резултат от проучвания, собствени разработки и практически усилия се появява една от най-перспективните днес концепции в мениджмънта.

Motorola определя сигма нивото в единици дефекти на милион възможности за дефект или грешка.

Тази математическа норма направи възможно появата на такава система, която е универсално приложима към всички стоки, услуги и процеси (например от изпичане на хляб до система за мобилна връзка).

В по-долу представената таблица са показани нивата сигма, които са определени от Motorola (с използване инструменти на статистиката и обсъждани многократно в печатните издания на компанията):

 

Сигма

Брой дефекти на милион събития

Ниво на качеството

2 σ

308700.0

Неконкурунтоспособно

3 σ

66810.0

Средно по отрасли

4 σ

6210.0

Високо ниво

5 σ

233.0

Световен клас

6 σ

3.4

Ниво на конкурентоспособност

Прилагането на общ еталон за измерване, позволява да се поставят достижими краткосрочни и дългосрочни цели по качество и да се измерват съответните резултати.

Последователни стъпки DMAIC

D definition (определяне) – ясно определяне целите на проекта и очаквания икономически ефект.

M measurement (измерване) – оценка на  проблема и измерване началните значения на параметъра.

A analysis (анализ) — чрез използване на статистика се получава пълна картина на проблема.

I improvement (подобрения) — разработка на принципиално ново решение в организацията.

C control (управление) — вграждане на решението в стандартната система за управление, така че подобрението да придобие необратим характер.

 

КОНЦЕПЦИЯ  КАЙДЗЕН

ТОЧНО В СРОК

ШЕСТ СИГМА

ИКОНОМИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

ТЕОРИЯ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННО СЪВЪРШЕНСТВО